Šeimų dienos meilės džiaugsmo žinia Lietuvai iš Šiluvos (2021 09 12)
Paskelbta: 2021-09-12 19:20:44

Nuotraukos –  Agnietės Čisler (1, 3, 5, 6, 8), Juozo Kamensko (2, 6, 7, 9, 10, 11, 12), Giedriaus Germanavičiaus (4)

„Džiugiai sveikinu Jus, Viešpaties numylėti, šventieji ir išrinktieji... te Viešpats malonė širdis įkvepia ir remia savo viltimi“, – pasiremdamas apaštalo Pauliaus pasveikinimu kolosiečiams (plg Kol 3, 12) Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas kreipėsi į Šilinių piligrimus Šiluvos aikštėje, kur rugsėjo 12-ąją buvo švenčiama Šeimų dienos ir pagrindinio atlaidų sekmadienio iškilminga Eucharistija.

Meilės džiaugsmas, kurį šiandien Bažnyčiai ir pasauliui rodo popiežius Pranciškus, 2021-uosius paskelbęs Šeimos–Amoris laetitia bei Šv. Juozapo metais, bei palaiminimas šeimų gyvenimui iš Šiluvos keliavo ir į atvirus namus bei širdis visoje Lietuvoje per tiesiogines LRT televizijos bei „Marijos radijo“ transliacijas.

Į kvietimą švęsti meilės džiaugsmą didžiosiose Šilinėse atsiliepė sutuoktiniai, tėčiai ir mamos, močiutės ir seneliai, vaikai ir vaikaičiai! Šeimų tėčiai ir mamos buvo kviečiami aktyviai dalyvauti Žodžio liturgijoje, o jai pasibaigus diakono pakviesti sutuoktiniai aikštėje atnaujino Santuokos sakramento pasižadėjimus, rankų susikabinimu ir žvilgsnių švelnumu padėkojo vienas kitam už ištikimą gyvenimo bendrakeleivystę.

Buvo pasveikinti evangelikų liuteronų bei reformatų dvasininkai, Seimo bei Vyriausybės nariai, aukštųjų mokyklų rektoriai, rajonų administracijos vadovai, šeimų institucijos, bendruomenės ir judėjimai bei visi piligrimai aikštėje ir jos prieigose.

Katecheze piligrimus Eucharistija rengė nuolatinis diakonas, šeimos tėvas Darius Chmieliauskas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo vadovaujamą Eucharistiją koncelebravo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiaulių ir Panevėžio vyskupijų ordinarai – vyskupas Eugenijus Bartulis bei vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, taip pat Vilniaus arkivyskupijos  augziliaras vyskupas Darius Trijonis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis bei kunigai.

Liturgijoje patarnavo diakonai bei Lietuvos seminarijų auklėtiniai, atvykę čia drauge su seminarijų rektoriais. Giedojo Kauno Kristaus Kristaus Prisikėlimo bažnyčios choras „In Vivo Dei“.

„Dievo garbinimas mums yra išganingas. Viešpats Jėzus čia, Šiluvoje, dovanojo save per verkiančios Motinos Marijos apsireiškimą, kad primintų Dievo garbinimo pareigą“, – sakė homilijoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas apie Tėvo gailestingumą, parodytą Šiluvos įvykiais prieš 400 metų. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog be Dievo garbinimo aižėja vienybė ir skleidžiasi suskaldymo galios.

Dievo mintį ir svajonę, homilijos žodžiais, atrandame ir pasaulio istorijoje, ir kūrinijos grožyje, ir žmoguje, ir ypač šeimoje, kuri yra Dievo atvaizdas, o šv. Jono Pauliaus II žodžiais – Šventosios Dvasios atspaudas.

Tačiau realybėje matome skyrybas, nusivylimą šeimos institucija, santuoka, ypač tarp jaunų žmonių. Dovana tokioje realybėje arkivyskupas pavadino popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą Amoris laetitia apie meilės džiaugsmą šeimoje ir pakvietė jį skaityti ypač atrandant IV skyrių – Himno meilei komentarus.

„Karščiuojam“, – sakė arkivyskupas apie šiandienius „karštus taškus“ – išbandymus vienybe – dėl šeimos sampratos, požiūrio į pandemiją, migraciją. Ar šeimai apibrėžti gali užtekti emocinio prieraišumo? Ar visuomenės didesnis gėris kovojant su pandemija nepadaro žalos atskiro žmogaus teisėms? Ar požiūris į migrantus atitinka antrąjį skaitinį iš Jokūbo laiško: „Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų: „Keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite“, o neduotų, ko reikia jų kūnui, – kas iš tų žodžių?!“ (Jok 2, 14–16)? Dėl to, pasak arkivyskupo, turime iš naujo kalbėtis, kad vienybė neaižėtų.

„Mes nesame tas, kuris galime teisti artimą. O ką turime daryti – tai mylėti. Tai reiškia – imtis savo kryžių. Eiti paskui Viešpatį Jėzų. Tai kelias į tikrąją laisvę, išsivadavimą iš egoizmo. Reikia kategoriškai atmesti supasaulėjimą ir savo „aš“ nestatyti į centrą. Statyti Viešpatį ir Jo garbinimą. Priimti išbandymus. Kaip Jėzus sako: „Kas pražudys savo gyvybę, dėl manęs ir Evangelijos, tas ją išsaugos.“ Būkime, brangieji, pilni Dievo garbinimo Dvasios. Čia prabilęs dangus mus padrąsino taip daryti. Visi drauge šlovinkime savo Viešpatį, nes tik tokiu būdu galime turėti savo, savo šeimų, mūsų Tėvynės ateitį“, – sakė arkivyskupas Kęstutis užbaigdamas homiliją.

Eucharistiją užbaigiant buvo paskelbta Šiluvos deklaracija apie būtinumą gerbti ir saugoti prigimtinius bei pamatinius žmogaus ir visuomenės gėrius. Jos tekstą šeimų sielovados bendradarbiai nešė Atnašų procesijoje, kurioje Viešpačiui paaukoti ir kamuoliai – dovana pabėgėlių vaikams.

Kasdien Šiluvoje bent viena Mišių intencija šeimoms meldžiama visokio gėrio, o šio vakaro šv. Mišiose melstasi už sunkumus patiriančius sutuoktinius, jų artimuosius. Šiluvoje apsilankęs kardinolas Audrys Juozas Bačkis atkreipė dėmesį, jog triukšme ir aistrose dėl šeimos sampratos dar svarbiau už įstatymus lieka išlaikyti meilę.

Ganytojas pasidalijo jautriu žodžiu apie sužeistas šeimas ir labiausiai kvietė melstis už tėvų krizių nuskriaudžiamus vaikus, taip pat ir už migrantų – trečdalis ieškančių priebėgos pas mus yra motinos su vaikais. Už tikėjimą ir maldą, meilę vaikams ir anūkams kardinolas padėkojo ir toms mamoms, močiutėms, kurias bažnyčiose mato po vieną...

Po vakaro šv. Mišių ganytojai laimina vaikus. 

Prieštaravimų paženklintoms mūsų dienoms taikaus sambūvio liudijimą išreiškė sekmadienio popietę Šiluvos bazilikoje vykusios Ekumeninės pamaldos. Jose ugdyti vienybę meldė katalikų dvasininkai – arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kunigai Andrius Končius. Kęstutis Rugevičius, Antanas Grabnickas OFM bei Kauno evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Saulius Juozaitis. Liuteronų kunigas tarė žodį, pakviesdamas ekumeninės dvasios poreikį turinčia krikščionio širdimi apmąstyti apaštalo Pauliaus paraginimą Korinto bendruomenei jos susiskaldyme: „Esate Dievo Bažnyčia.“

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Registracijos anketa >> 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune