Kunigų konferencijoje pristatyta pagalba sinodiniams susitikimams bei kitoms sielovados sritims (2021 11 10)
Paskelbta: 2021-11-11 15:40:11

Nuotraukos – Gedimino Urbono

Lapkričio 10-ąją Kauno arkivyskupijos kunigai rinkosi į eilinę nuolatinio ugdymo konferenciją, kurioje aptartos Sinodinio kelio teminių susitikimų organizavimo bei kitos dabarties sielovados aktualijos.

Malda už brolius amžinybėje

Lapkritį Bažnyčiai meldžiantis už mirusiuosius, šį susirinkimą kunigai pradėjo malda Kauno arkikatedroje už iškeliavusius pas Viešpatį arkivyskupijos dvasininkus. „Į šią Eucharistiją mus subūrė iškeliavusieji“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pakviesdamas prisiminti ir padėkoti už mirusių brolių tarnystę, Dievui padovanotą gyvenimą.

Homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog malda už mirusiuosius – tai ir mąstymas apie mirtį bei save pačius. Išminties knyga primena, kad apie mirtį turime kalbėti ir kaip apie apyskaitą dėl savo gyvenimo laiko naudojimo bei teisingumo momentą. Ši išmintis, pasak ganytojo, tinka ir atliekantiems dvasinį vadovavimą, kuriame labai svarbi pagalba ir pagarba kiekvienam sutinkamam žmogui. Nepagarba žmogų dar labiau nuskurdina. Šia proga prisiminti ir popiežiaus emerito Benedikto XVI žodžiai apie paskutinio teismo įvaizdį, esantį vilties lavinimo mokykla.

Rengiantis pirmajam teminiam Sinodinio kelio susitikimui

Vėliau arkivyskupijos konferencijų salėje brolius kunigus pasveikinęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas nuoširdžiai padėkojo už atvykimą ir dalyvavimą bendrystėje. Pačiu pirmuoju darbotvarkės klausimu arkivyskupas iškėlė Sinodinio kelio temą, pabrėždamas ir kiekvieno asmeniškai įsitraukimo svarbą.

Sinodinio kelio arkivyskupijoje koordinatorė, kurijos Sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė padėkojo kunigams už atsiliepimą ir pagalbą sudarant daugiau kaip 200 moderatorių grupę, kurie lapkričio 11, 12 arba 13 d. Kaune, Kėdainiuose arba Šiluvoje dalyvaus mokymuose ir rengsis moderuoti grupelių susitikimus savo bendruomenėse.

Kunigams pristatyta ką tik parengta pirmojo – lapkričio – sinodinio susitikimo tema „Kelionės bendrakeleiviai“ ir jam parengta medžiaga, kuri nuo lapkričio 15 d. bus prieinama ir internete sinodas.katalikai.lt (kas mėnesį bus skelbiama naujos temos medžiaga). Tai dalijamoji tekstinė informacija, apie 7 min. trukmės vaizdo žinia, skaidrės. Vaida atkreipė dėmesį į parinktą šiai temai Dievo žodį – pasakojimą apie gailestingąjį samarietį iš Evangelijos pagal Luką (10, 29–37) tuo atkreipiant dėmesį pamąstyti, kas yra mūsų bendrakeleiviai Bažnyčioje šiandien, kurių galbūt ir nėra artimiausioje parapijų aplinkoje. Ta pačia proga pastebėta, jog sinodinių susitikimų grupelės galėtų būti ne tik iš jau veikiančių parapijoje maldos ar kitų grupių – patariama rengti ir atvirus susitikimus aktyviai neįsitraukusiems į parapijų veiklas.

Išsamiai pristatant sinodinių grupelių susitikimų eigą, akcentuota malda ir įsiklausymas, moderatorių vaidmuo, taip pat įžvalgų užrašymas (vėliau siunčiant jas el. p. sinodas@kaunoarkivyskupija.lt). Bendruomenių įžvalgos bus pristatomos ikisinodiniame arkivyskupijos susitikime birželio 22 d.

„Bandom, leidžiamės į nuotykį, turėtų būti įdomu!“ – sakė arkivyskupas Kęstutis, paragindamas kunigus drąsinti ir palaikyti parapijų moderatorius, aptarti su jais susitikimų vietas, grupes, informaciją parapijos skelbimuose. Pasak ganytojo, vėliau jau sinodiniuose grupelių susitikimuose svarbus „klausymosi menas“ – kunigai tampa tokiais pat dalyviais ir sudaro galimybę atviram žmonių dalijimuisi.

Konferencijoje pasidalyta ir kitomis sielovados aktualijomis: dėl vizitacijų grafikų, parapijų nuosavybės, bažnytinių meno vertybių išsaugojimo, nepilnamečių apsaugos, rinkliavų ir kt.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį į Mišių laiko keitimus parapijose ir nurodė tai pirmiausia derinti su parapijų pastoracinėmis tarybomis, dekanais ir vėliau prašoma ordinaro patvirtinimo. Būtina pranešti arkivyskupijos Informacijos skyriui, skelbti parapijų informacijos priemonėse.

Per Kristų Visatos Valdovą (Kristų Karalių) lapkričio 21-ąją kunigai bei parapijų tikintieji kviečiami į arkikatedros paskelbimo bazilika 100 metų jubiliejaus užbaigimą, kuriame dalyvaus ir apaštališkasis nuncijus, Lietuvos vyskupai.

Sielovadinė pagalba parapijoms

Veiklos aktualijas kaip pagalbą ypač Carito, piligrimysčių bei šeimų sielovados srityse kunigams pristatė kelių kurijos institucijų vadovai.

Džiugia žinia, kad pandemijos situacija po metų pertraukos jau leidžia atnaujinti keliones, pasidalijo Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas Mantas Kuraitis. Jis pakvietė kunigus savo parapijų jaunimą paraginti (ir galbūt paremti) vykti į Taizé rengiamą Europos jaunimo susitikimą (Turine, Italijoje) kartu su planuojamu 20 tūkst. jaunuolių iš įvairių šalių. Jono Pauliaus II piligrimų centro kelionė bus organizuojama vienu autobusu. Sielovados įrankiu kunigams yra penki gyvosios piligrimystės maršrutai Šiluvos apylinkėse (pvz., šeimoms, sutvirtinamiesiems ir kt). Numatytos piligrimystės ir penkis Advento savaitgalius. Lapkričio 27 d. keliaujančios Advento rekolekcijos skiriamos jaunimui.

Artėjant Pasaulinei vargstančiųjų dienai, popiežiaus Pranciškaus Žinios pagrindines mintis pristatė Kauno arkivyskupijos Carito vadovas Arūnas Kučikas. Popiežius atkreipia dėmesį į vargą kaip visuomeninę tikrovę ir tai, jog svarbu su šiais žmonėmis dalytis ne tik ištekliais, bet ir pačiu gyvenimu. Pasak Arūno Kučiko, popiežius Pranciškus naujai sustiprina Carito tapatybę. Kunigų prašyta lapkričio 14-osios sekmadienį pristatyti ir kasmetinę, šią dieną pradedamą akciją Lietuvoje „Gerumas mus vienija“ bei pašventinti žvakeles. Lapkričio 16 d. Caritas rengia konferenciją, pakviesdamas ir kitas socialinės srities institucijas popiežiaus Žinios kontekste aptarti dalijimosi, solidarumo praktikas.

„Mūsų santuoka Bažnyčioje“ – naują Lietuvos šeimos centro leidinį, kurį kunigai galės pasiūlyti dėl Santuokos sakramento besikreipiantiems sužadėtiniams, pristatė Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorės pavaduotoja Giedrė Aukščiūnienė. Netrukus prasidės nauji sužadėtinių vadovų mokymai, ir tikimasi, kad po 6 seminarų jie galės vadovauti sužadėtinių kursams parapijose, rektoratuose. Parapijų šeimos kviečiamos į nuotolines Šeimos-Amoris laetitia metų programas „Keliauti drauge“ ir „Būti drauge“. Pagalbą šeimoms dėl priklausomybių, kitų sudėtingų situacijų toliau teikia arkivyskupijos Šeimos centro konsultantės.

Misijas Kazachstane kunigams pristatė Almatos vyskupijos Švč. Trejybės parapijoje šiuo metu dirbantis Kauno arkivyskupijos kunigas Kastytis Šulčius. Pasak jo, Kazachstane tarp 18 mln. gyventojų yra tik mažas procentas katalikų, o situacija primena Jono Krikštytojo misijų aplinką. Be kita, buvo prisimintas lietuvis tėvas jėzuitas Albinas Dumbliauskas, kuris 30 metų aktyviai darbavosi Kazachstane, gavo leidimą ir pastatė bažnyčią Karagandoje.

Konferencijai baigiantis arkivyskupo kvietimu kunigai tęsė bendrystę arkivyskupijos kurijoje kartu papietaudami. Kita kunigų konferencija – gruodžio 15-ąją.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune