Kunigų konferencijoje – broliškas sinodinis pasikalbėjimas ir prieššventinė agapė (2021 12 15)
Paskelbta: 2021-12-16 14:07:10

Nuotraukos – Gedimino Urbono, Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Gruodžio 15 d. į paskutinę šių metų konferenciją susirinkę Kauno arkivyskupijos dvasininkai toliau gilinosi į Sinodinio kelio Bažnyčioje aktualijas, patys sėdo kalbėtis grupelėse, kaip sekasi atsiliepti asmeniškai ir savo bendruomenėse. Iš didžiosios salės po darbinės dalies, pristačius kitas sielovados aktualijas, konferencijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pakvietė brolius kunigus į kuriją. Šiuo prieššventiniu metu agapėje pasidalyta kalėdaičiais ir artėjančių Jėzaus Gimimo švenčių palinkėjimais.

Kunigams drauge sukalbėjus Valandų liturgijos Dieninę maldą, arkivyskupas Kęstutis darsyk atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus globalaus masto iniciatyvą – kad Sinode reflektuotume Bažnyčios gyvenimą ir kokias jo problemas reikia spręsti. Kokiu būdu atsiliepiame?

Žmonių atsiliepimai pozityvūs

Pasak arkivyskupo, svarbu pirminė informacija bendruomenėms, kas yra Sinodas. Būtina kviesti žmones, juos drąsinti, lydėti malda ir būti šio reikalo „dalininkais“. Antra – svarbu rasti tinkamus moderatorius (geriau – jų komandą) – geros valios, aktyvius Bažnyčios narius, kurie išklausytų mokymus (papildomi jų mokymai numatyti sausio 14 d. Kaune). Parapijose komanda turėtų pasitarti, kokiais būdais telkti žmones, kaip ir kur organizuoti susitikimus (jei ne betarpiškai, tai bent jungiantis per nuotolį; be to, ir parapijos bažnyčia gali būti tinkama susitikimams erdvė).

„Žmonių atsiliepimas, kai juos pakalbini, yra labai teigiamas. Suprantamas ir jų klausimas: o ką turėtume daryti?“ – sakė arkivyskupas, pabrėždamas, jog pats pasikalbėjimas jau yra laimėjimas, nežiūrint to, kad svarstomos temos gali nuskambėti abstrakčiai. Arkivyskupas Kėvalas atkreipė dėmesį, jog kunigo dalyvavimas sinodiniame susitikime – kaip Šventosios Dvasios: jis veikia, bet neužgožia. Pasak popiežiaus Pranciškaus, esu šalia, bet nedominuoju.

Ganytojas paragino pasitelkti į pagalbą parengtą medžiagą temoms (žr. sinodas.katalikai.lt). Be to, Sinodinio kelio temoms skiriamos ir Marijos dienų katechezės Šiluvoje (naujausios vaizdo įrašas čia >> ).

Apie Sinodą kaip klausymosi pratybas: klausytis ne tik klausykloje

„Kitas Sinodo vardas yra įsiklausymo pratybos“, – sakė kunigams Sinodinio kelio Lietuvoje koordinacinės grupės narys diakonas Darius Chmieliauskas apie šį pamatinį Sinodo apibūdinimą iš paties popiežiaus Pranciškaus lūpų. Pasidžiaugta pirmaisiais gerais ženklais – Sinodinis kelias jau prasidėjo, vyksta pirmieji susitikimai parapijose.

Diakonas padrąsino dalyvauti, kalbėtis ir jaustis saugiems, nes tai itin svarbu, kad tie pokalbiai būtų vaisingi. Antrajai temai „Įsiklausyti ir kalbėti“ rekomenduojamas Šventojo Rašto skaitinys Mk 7, 31– 37 ir jo eilutė: „[Jėzus] viską gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba.“ Mums tai byloja, jog prabilti ir išgirsti yra stebuklas. Kad įvyktų šis Viešpaties stebuklas, turime dar labiau stengtis. Popiežius Pranciškus sako, jog Šventosios Dvasios kalbėjimas mums yra neatsiejamas nuo įsiklausymo į kitą.

 

„Jei iš tiesų Dvasia yra tarsi vėjas ir jis skverbiasi pro visus plyšelius, tai geriau tam nesipriešinti“, – sakė diakonas, be kita, atkreipdamas dėmesį, jog kunigai gerai moka klausytis klausykloje ir gal yra ne tokie įgudę klausytis kitur. Kunigui irgi gera kartais nutilti, o kartais gal ir nedalyvauti. Sudaryti aplinką, kurioje visi atvirai gali kalbėtis. Sustoti ir išgirsti Dievo tautą. Padėti Bažnyčiai, kamuojamai įvairių ligų ir sunkumų, atlikti savo misiją – būti pasauliui išgelbėjimo sakramentu.

Pirmą kartą kunigų konferencijoje dvasininkai pakviesti ir patys čia pat, grupelėse, pasidalyti savo mintimis, reakcijomis apie sinodinį įsiklausymą ir kalbėjimąsi.

Kitos aktualijos: pašaukimai, Eucharistijos stebuklai, Vilties dienos

Vėliau aptartos kitos sielovados aktualijos. Arkivyskupas prašė kunigų pasinaudoti visomis sielovados galimybėmis ir savo asmeniniu paliudijimu jaunimui darant viską, kad pašaukimų daugėtų. Pranešta apie numatomą suaugusiųjų, kurie rengsis Krikštui parapijose, įrašymą į Katechumenų knygą arkikatedroje pirmąjį Gavėnios sekmadienį.

Kunigas Sigitas Jurkštas pristatė savo kuruojamą iniciatyvą – parodą apie Eucharistijos stebuklus. Jos kūrėjas – palaimintasis Karolis Akutis, jaunas Eucharistijos mylėtojas ir naujųjų technologijų mėgėjas. Paroda keliauja per pasaulį, išversta į daugybę kalbų. Dievostebuklai.lt puslapiuose rasime šios parodos medžiagą lietuviškai. Kunigai pakviesti pasinaudoti sielovadoje, ji gali keliauti po parapijas, mokyklas ir kt. Tai teikia progą branginti Eucharistijos slėpinį, kuris yra nesibaigiantis kasdienis stebuklas.

Vilties dienas Šiluvoje, rengiamas paskutinį mėnesio savaitgalį išplečiant Ligonių dienas ir jau sulaukusias gero žmonių atsiliepimo, pristatė kunigas Arnoldas Valkauskas. Šia proga jis padrąsino kunigus įsitraukti į užtarimo maldos, vidinio gydymo tarnystę, paliudydamas savo patirtį šioje tarnystėje.

VDU Katalikų teologijos fakulteto sukurtas Neformaliųjų studijų programas kunigams pristatė jų koordinatorė Giedrė Barčkutė. Programos skirtos ir Bažnyčios žmonėms, ir plačiajai visuomenei, norintiems gilintis į įvairias sritis: krikščionis pasaulyje, tikėjimo pažinimo gilinimas, specializuotos žinios bei krikščioniškos kultūros lobynas (plačiau >>). Be to, parapijų žmonės kviečiami į ekspertų rengiamus seminarus, vienas jų skiriamas komunikacijai >>

Kita kunigų konferencija – sausio mėn.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune