Pirmajame metų susitikime veiklos prioritetus aptarė kurijos institucijų komanda (KASK) (2022 01 11)
Paskelbta: 2022-01-12 11:46:23

Sausio 11 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas susitiko su kurijos sielovados institucijų atsakingaisiais darbuotojais. Pirmajame šiais metais posėdyje kurijoje arba nuotoliniu būdu dalyvavo Carito, Šeimos, Katechetikos, Jaunimo, Jono Pauliaus II piligrimų centrų vadovai, taip pat Informacijos tarnybos, akademinės sielovados bei pašaukimų ugdymo kuratoriai – visi kartu jie sudaro dar 2002 metais tuometinio arkivyskupo suburtą Kauno arkivyskupijos sielovados komandą (KASK). Ši komanda kas mėnesį, be atskirų eilinių institucijų susitikimų, susirenka į posėdžius drauge aptarti sielovados aktualijų su arkivyskupu bei kurijos Sielovados skyriaus vadove Vaida Spangelevičiūte-Kneižiene.

Šiame susitikime apžvelgti dabartiniai veiklos prioritetai, o pranešimą apie institucijų – kurijos padalinių, kaip ganytojo pagalbininkų sielovadoje – uždavinius, numatomą laipsnišką struktūros ir finansavimo reorganizavimą, taip pat tarpusavio bendradarbiavimo svarbą pristatė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Siekiama, jog dekanatai ir jiems prilygintos Kauno miesto parapijos (savo dydžiu bei ekonominėmis galimybėmis neretai prilygstančios mažesniems dekanatams) labiau remtų sielovadinę veiklą, padėtų išlaikyti atsakingus darbuotojus. Kaip vieną iš svarbiausių arkivyskupijos institucijų uždavinių, ganytojas įvardijo visapusišką pagalbą dekanatų centrams ir parapijų bendruomenėms jų sielovadinėje veikloje. Posėdyje pabrėžta, kaip svarbu dekanatuose bei parapijose ieškoti, telkti ir palaikyti bendradarbių tinklą. Parapijos turėtų tapti vis labiau vykdančios sielovadą, o ne administruojančios.

Pristatydamos savo veiklos prioritetus, institucijų vadovai išskyrė bendradarbių paiešką, jų išlaikymą, savanorių ugdymą, vidinės ir išorinės komunikacijos stiprinimą, asmeninius susitikimus su savo kuruojamos srities žmonėmis parapijose bei dekanatuose, kuo geresnį atsiliepimą į jų poreikius, komandos stiprinimą organizacijos viduje bei kt.

Sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė atkreipė dėmesį į dabartinę visos Bažnyčios aktualiją – Sinodinį kelią ir pakvietė pastebėti, paraginti tuos žmones ar bendruomenes, kurie dar nėra įsitraukę į sinodinę kelionę (sausio 21 d. numatomi papildomi moderatorių mokymai parapijų, ypač bendruomenių bei organizacijų atstovams).

Į kitus posėdžius KASK ir toliau rinksis kas mėnesį, o šiuo metu institucijos rengia išsamias 2021 metų veiklos apžvalgas, kurios drauge su visa Kauno arkivyskupijos sielovadine bei finansine ataskaita bus pristatomos arkivyskupijos kunigams vienoje iš metų pradžios konferencijų.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune