Taikos maldavimai arkikatedroje ir padrąsinimas krikščioniškai misijai: „Pakelkime galvas.“ (2022 01 26)
Paskelbta: 2022-01-27 11:43:07

Nuotraukos – vaizdo stop kadrai

Kauno arkikatedroje bazilikoje tęsiasi maldos vakarai, į kuriuos kiekvienos savaitės trečiadieniais arkivyskupas Kęstutis Kėvalas ypač kviečia sielovados bendradarbius ir meldžiasi kartu su jais bei už juos, taip pat už žmones, kuriems tarnauja kurijos institucijos atliepdamos jų poreikius.

Šį vakarą, popiežiui Pranciškui sausio 26-ąją paskelbus neeilinę Maldos už taiką dieną dėl neramumų ir įtampos Europoje ir ypač grėsmių Ukrainai, maldą arkikatedroje, kaip ir kitose arkivyskupijos bažnyčiose, arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu papildė ir taikos, ramybės maldavimai.

Čia taip melstasi už jaunimo tikėjimo ugdytojus mokyklose bei parapijose, už Katechetikos centro darbuotojus bei jų bendradarbius.

Iš šių maldos vakarų rengiamos internetinės transliacijos arkivyskupijos YouTube bei FB puslapiuose. Sausio 26 d. vakarą beveik 200 tiesioginės transliacijos dalyvių prisijungė prie besimeldžiančiųjų arkikatedroje – adoruojančių Švč. Sakramentą bei švenčiančių šv. Mišias, kad, pasak tą vakarą žmonių išsakytų maldavimų, Viešpats vestų į taiką pradedant mūsų širdžių gelmėmis.

Sutaikęs palaiminimą Švenčiausiuoju Sakramentu arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vėliau vadovavo šv. Mišioms paragindamas atsiliepti į Šventojo Tėvo pakvietimą melstis už taiką pasaulyje, kad nerimas ir įtampa prie sienų būtų išspręsta diplomatinėmis pastangomis, į rūpestį, kad Viešpats įkvėptų, kaip išeiti iš šios situacijos, kad nepražūtų nei vienas žmogus.

„Malda – tas mums duotas Dievo įrankis, pagalba. Savo jėgomis nieko negalime, bet Dievas viską gali“, – ragino arkivyskupas, vėliau savo homilijoje pasidalijęs popiežiaus Pranciškaus mintimis iš enciklikos „Fratelli tutti“, jog karas yra politikos ir žmogiškumo nesėkmė. Karo širdyje yra pati blogio gelmė, o taika yra širdies pasirinkimas.

Pasak ganytojo, Evangelija, pasakojanti apie Jėzaus mokinių siuntimą, šiandien ypač kalba apie krikščionišką misiją drąsiai nešti į pasaulį Jėzus žinią ir Jo ramybę, skelbti Dievo karalystę ir neišsigąsti. Antraip šiuo įtemptu laiku galima tapti „neramybės apaštalu“.

Arkivyskupas nuoširdžiai dėkojo savo pagalbininkams mokyklose, parapijose, kurie neša jaunajai kartai Gerąją naujieną. „Viešpats mato jūsų širdis, žino patirtį – Jis pats buvo mokytojas. Jis tapo pavyzdžiu kiekvienam, kaip eiti iki galo ir palikti Viešpaties malonei tai, ką sėjam kaip grūdus į įvairiopą dirvą – labiau ar mažiau derlingą“, – sakė arkivyskupas jaunimo ugdytojams.

„Šis laikas mums duotas, kad, Evangelijos žodžiais (plg. Lk 21, 28), pakeltume galvas, nenusigąstume, bet, atvirkščiai, būtume taikos ir ramybės apaštalais, pabrėždami krikščionišką misiją, nežiūrint, koks laikas, kokios aplinkybės“, – sakė arkivyskupas, dėkodamas už vakaro maldos bendrystę, dalydamasis Viešpaties ramybės, paguodos ir įkvėpimo linkėjimu.

Visuotinės maldos intencijas šiam vakarui parengę mokytojai kvietė melstis už taiką, už pasaulio lyderius, už taikos ir ramybės Dvasią visų širdims.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune