Susitikimus ir apsisprendimą už Jėzų atnaujino Misijų mokykla (2022 02 18–21)
Paskelbta: 2022-02-24 10:25:48

Nuotraukos – Renatos Dubauskienės

Vasario 18–21 d. prasidėjo nauji Misijų mokyklos „3 M“ susitikimai. Pirmasis savaitgalis „Sprogimas, keičiantis pasaulį“ buvo skirtas kerigmos temai. Džiaugiamės, kad prieš dvejus metus dėl pandemijos nutrūkusi Misijų mokyklos veikla sulaukė gausaus būrio dalyvių (deja, nebuvo galimybės pakviesti visų norinčių).

Iš visos Lietuvos susirinko 42 dalyviai, dar keturi jungėsi nuotoliniu būdu. Džiugu, kad sugrįžo ir dalyviai, kurie jau buvo dalyvavę pirmajame seminare prieš dvejus metus. Viešpaties palaiminimo ženklas buvo tai, kad dalyviai susirinko beveik iš visų vyskupijų, o jų amžius – nuo dvidešimties iki beveik septyniasdešimties metų. Dar vienas – Šeimos metų – ženklas buvo penkios dalyvavusios šeimos.

Penktadienio vakarą susitikimas prasidėjo Kauno arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus vadovės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės ir evangelizacinę-misijinę tarnyst arkivyskupijoje atliekančio kunigo redemptoristo Rastislavo Dluhý CSsR iš Slovakijos pranešimais. Vaida savo mokyme kalbėjo, kodėl šiame laike reikia atsiliepti į Bažnyčios misiją – evangelizuoti ir kokiu būdu tai galime padaryti; ko mokysimės šioje mokyklose ir kas svarbiausia, kad taptume vilties misionieriais. Kun. Rastislavas dalijosi apie kerigmą – pagrindą, be kurio evangelizacija būtų neįmanoma.

Šeštadienį mokyklos dalyviams šv. Mišias Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje aukojo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, drauge meldėsi ir seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus bei seminaristai.

Šeštadienio mokymai buvo skirti pirmiesiems trims kerigmos punktams, apie kuriuos dėl pandemijos negalėję atvykti į Lietuvą nuotoliniu būdu kalbėjo misijinės bendruomenės „Rieka Zivota“ („Gyvenimo upė“) iš Slovakijos nariai pasauliečiai sutuoktiniai Peteris ir Veronika Zamkovskiai, auginantys tris dukras ir aktyviai dalyvaujantys misijų veikloje. Šeštadienio rytas pradėtas Tėvo meilės ir nuodėmės temomis, popietė skirta pačiai geriausiai naujienai – Išgelbėjimo temai.

Šeštadienio vakare drauge su seminaristais buvo meldžiamasi seminarijos bažnyčioje apmąstant tai, kad visi, net ir patys silpniausi, esame kviečiami į misiją. Taip pat šį vakarą šlovinimo metu dalyviai buvo pakviesti atiduoti savo silpnybes, sunkumus, problemas Viešpačiui. Apie paskutinę kerigmos temą – apsisprendimą už Jėzų – kalbėjo evangelizacinei ir misijinei tarnystei Kauno arkivyskupijoje paskirtas Gailestingumo misionierius iš Slovakijos kunigas Peteris Hertelis CSsR. Jo mokymą užbaigėme bendra malda – apsisprendimu už Jėzų kaip mūsų gyvenimo Viešpatį ir Gelbėtoją.

Nors savaitgalį Kauną plovė gausus lietus ir siautė smarkus vėjas, o laikantis renginiams uždarose patalpose privalomų reikalavimų, dalyvių šypsenas dengė kaukės ir respiratoriai, tai netrukdė „3 M“ mokyklos misijai – melstis, mokytis, mylėti... Mokymai, liudijimai, šlovinimas, pantomimos scenos, bendra malda, maistas ir bendrystė mokyklos dalyvius kvietė į Dievo meilę, apsisprendimą už Jėzų ir Jo dovanojamą išgelbėjimą iš nuodėmės.

Sekmadienį mokyklą užbaigė kun. R. Dluhy aukotos šv. Mišios ir bendri šventiniai pietūs.

Tai pirmasis susitikimas iš keturių savaitgalių seminarų bei dviejų savaičių vasaros misijų, kurias jau penkti metai organizuoja Kauno arkivyskupijos kurijos misijų komanda. Šie mokymai iš dalies finansuojami Renewal Ministries, taip pat dalyvių aukomis. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šio savaitgalio auka bei malda.

Virginija Bundonytė

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune