Paaukojimo aktas Kauno arkikatedroje ir Šiluvos bazilikoje – kad Ukraina ir Rusija būtų Marijos Širdyje (2022 03 25)
Paskelbta: 2022-03-26 14:58:26

Nuotraukos – Rūtos Godliauskaitės (1, 2, 3), Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės (4), Leono Nekrašo (5)

Su Evangelijos pagal Luką (1, 26–38), kurią paskelbė diakonas Darius Chmieliauskas, padrąsinimu „Dievui nėra negalimų dalykų“ daugybė žmonių, susirinkusių Kauno arkikatedroje ir per transliacijas arkivyskupijos bei Delfi kanalais,  kovo 25 d. vakarą šventė Viešpaties Apreiškimą.

Čia, vienijantis su Šventuoju Tėvu Šv. Petro bazilikoje, kur vyko Atgailos pamaldos, su vyskupais, kunigais, tikinčiaisiais Lietuvos ir pasaulio šventovėse, su viltimi ir pasitikėjimu taip pat buvo sukalbėtas Paaukojimo aktas pašvenčiant Ukrainą ir Rusiją Nekaltajai Švč. Mergelės Marijos Širdžiai, kurios šią tamsią valandą susigraudinus melsta atitirpinti širdis, ateiti į pagalbą, parodyti kelius į brolybę, sugrąžinti Dievo darną pasauliui (plg. Akto maldos žodžius).

Šis Paaukojimo aktas atliktas Eucharistijos pabaigoje, o iškilmės liturgiją šventė kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus, arkivyskupo sekretorius kunigas Vincentas Lizdenis. Patarnavo seminaristai.

Iškilmei vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas šią ypatingą susijaudinimo akimirką, kai didžiuma pasaulio viltingai gręžiasi į tikrąjį istorijos Viešpatį, atkreipė dėmesį į Mergelės Marijos apsireiškimus Fatimoje, kur jau XX a. pradžioje buvo duoti būsimų didžių sukrėtimų pasaulyje ženklai ir parodytas kelias į taiką per maldą ir atsivertimą. Marijos žodžiai, pasakyti prieš 100 metų, tapo neįtikėtinai aktualūs šiandien, tad Ukrainos vyskupai (jiems solidarumą savo laiške išreiškė ir Lietuvos vyskupai, tą pačią dieną užbaigdami plenarinį posėdį Vilniuje) prašė popiežiaus Pranciškaus atlikti šį Paaukojimo aktą.

„Kodėl būtent šiandien? Viešpaties Apreiškimo iškilmė mums kalba apie nuolankią žmogaus širdį priimti Dievo iniciatyvą ir Jo veikimą. Dievas nepaliko žmonijos. Veikia jos istorijoje ypatingu būdu. Mergelė Marija tapo tuo ženklu pasauliui. Ir Viešpats šiandien rodo mums Mariją. Nors Marija nežino, kaip tai įvyks, ji sako angelui: „Tebūnie.“ Tai pamoka mums, kaip tapti Dievo malonės bendradarbiais ir tapti įsikūnijusios malonės įrankiais. Be Dievo malonės, be to „taip“ pasaulį apima tamsūs debesys. Be jo žmogus pajėgus daryti dalykus, kurie kelia siaubą, kurie prieštarauja Dievo veikimui ir Jo meilei, kurie gąsdina, kad žmogus yra tam pajėgus“, – sakė arkivyskupas Kęstutis savo homilijoje.

Pasak ganytojo, pasaulis gali patekti į netikėtiną suirutę, jei „taip“, ištarto Dievo valiai, darysis vis mažiau. Visi yra pašaukti būti Dievo malonės dalininkais ir bendradarbiais – tik tokiu būdu į pasaulį ateina šviesa.

„Esame liudininkai, kad pasaulis, ištiktas karo tragedijos, gali susivienyti“, – kalbėjo ganytojas, ragindamas iš širdies kreiptis į Marijos Nekaltąją Širdį, kad ji užtartų ir Viešpats įsiterptų, kad gelbėtų pasaulį nuo susinaikinimo, o mus pačius padarytų savo bendradarbiais, savo veikimu ir malda plečiančiais Jo karalystę žemėje.

Savo homiliją šį vakarą arkivyskupas užbaigė invokacija Šventajai Dvasiai – kad Ji ateitų ir duotų kiekvienam atsivertusią ir nuolankią širdį.

Iškilmės užbaigtos padėka už visokeriopą pagalbą kenčiančiai Ukrainai ir pakvietimu į „24 valandas Viešpačiui“ – maldos ir atgailos laiką per naktį (iki kovo 26 d. ryto) Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje – į nenutrūkstančią garbinimo ir maldavimo nuotaiką, į taikos laikymą pirmiausia savo širdyse.

„Jėzau, atleisk. Jėzau, pasigailėk“,  – tą patį kovo 25 d. vakarą su „Gailestingumo versmės“ bendruomene buvo meldžiamasi ir Šiluvos bazilikoje. Čia Viešpaties Apreiškimo iškilmei vadovavęs Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ taip pat pasidalijo apie vieningą maldą kartu su kitomis šventovėmis ir popiežiumi Pranciškumi, paaukojant Ukrainą ir Rusiją Marijos užtarimui.

Tą vakarą bazilikoje atlikto Paaukojimo akto malda buvo pasidalyta ir su ukrainiečiais, kurie apsistoję Šiluvos apylinkėse, parodant maldos solidarumą su šiais žmonėmis ir pakviečiant juos melstis.

Homiliją sakiusio kunigo egzorcisto Arnoldo Valkausko mintimi, žmonijos istorijoje matome nuodėmės siautėjimą pačiomis įvairiausiomis formomis ir nepaliaujantį Dievo malonės veikimą per milijonus Bažnyčios pripažintų ir nepripažintų šventųjų. Tai, kas vyksta istorijoje, vyksta ir žmogaus širdyje. Kuris iš mūsų esame be nuodėmės?

„Likti maldoje ir kovoje su savo nuodėme, melstis už savo ir pasaulio atsivertimą – tai vienintelis kelias Jėzui veikti ir skleisti savo pergalę“, – sakė kunigas egzorcistas Šiluvoje švenčiant ypatingą Viešpaties Apreiškimą jau vykstančios karo tragedijos ir jos išsiplėtimo grėsmės akivaizdoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune