Gavėnios rekolekcijose – padrąsinimas meilei ir vilčiai, malda už teikiančius ir priimančius Sutaikinimo sakramentą (2022 03 30)
Paskelbta: 2022-03-31 11:21:37

Nuotraukos – Rūtos Godliauskaitės

Kovo 30-osios vakarą Kauno arkikatedroje Gavėnios rekolekcijos po dienos adoracijos taikos intencijomis buvo švenčiamos su čia tarnavusiu jaunimu – su Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės šlovintojais, su jaunaisiais patarnautojais bei skaitovais liturgijoje.

Prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento, kuriuo vėliau buvo palaiminti visi susirinkusieji, konferencijos mintimis dalijosi kunigas Vincentas Lizdenis. Šį kartą jis pakvietė apmąstyti meilės temą – jo žodžiais, apie tai mąstyti sunku, tačiau svarbu ir brangu, ypač Gavėnios metu. Meilės tema buvo aptarta žvelgiant ir į paskutinę popiežiaus Benedikto XVI encikliką Caritas in Veritate bei pasidalijant jos mintimis, jog meilė yra paliudyta paties Kristaus, ji yra paaiškinama tik per Jo Asmenį. 

Pasak kunigo Vincento, meilę kasdien patiriame, išgyvendami arba jos trūkumą, arba pilnatvę. Tačiau net ir trūkumas neatkerta mūsų nuo meilės, nes meilė nėra nuosavybė. Ji visada yra dovana – Dievo ir kitų žmonių. Atpažinus meilės trūkumą, Dievo meilė padeda iš to išeiti.

Šiuo Gavėnios metu pabrėžta išpažinties svarba – būtent išpažintyje pažįstame tiesą apie save. Jai ruošdamiesi ryškiausiai išgyvename meilės trūkumo patirtį. Meilė neatskiriama nuo tiesos – meilė pasimato, kai iš visų jėgų žvelgiama į tiesą.

„Jėzus savo kryžiumi pats asmeniškai įsiterpia į žmogiškąją meilės trūkumo dramą. Kryžius yra Jo meilės būdas, Jo kelias“, – sakė kunigas Vincentas, ragindamas šioje Gavėnioje naujai pažvelgti į Kryžių – Kristaus meilės ženklą, kad neprarastume meilės identiteto, kad iš naujo dėl meilės kovotume savo gyvenime.

Vėliau Eucharistijai vadovavęs ir homiliją sakęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pasidalijo ganytojiškuoju padrąsinimu, jog ir šiuo sukrėtimų, neramybės ir suspaudimo metu Dievas nepalieka be vilties. Paragino nenustoti melstis už brolius ir seseris, kurie Ukrainoje kaunasi už laisvę.

Pasak ganytojo, iš Dievo žodžio nepaliauja sklisti paguoda, jog paskutinį žodį istorijoje taria Dievas. Mes stiprūs viltyje, kad Dievo teisingumas ir gailestingumas triumfuos.

Eucharistiją koncelebravo kunigas Artūras Kazlauskas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, patarnavo ir Evangeliją skelbė diakonas Darius Chmieliauskas.

Visuotiniuose maldavimuose, be kitų, malda buvo užtarti nuodėmklausiai, kad jie būtų atviri ir pasirengę pasitarnautų žmonėms klausyklose. Melstasi už švenčiančius Sutaikinimo sakramentą, kad per jį pasikeistų žmonių širdys, o per jas – ir pasaulis.

 Balandžio 6 d. Gavėnios rekolekcijos taip pat bus švenčiamos su jaunimu. Jose laukiami visi (vyksta ir transliacijos arkivyskupijos bei Delfi kanalais). Tą trečiadienį arkikatedroje nuo ryto išstatomas Švenčiausiasis Sakramentas, nuo 15 val. yra galimybė individualiai pasikalbėti su kunigu ar atlikti išpažintį. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune