Marijos dienos malda – už taiką, viltį ir Evangelijos žinią misijose (2022 06 13)
Paskelbta: 2022-06-13 16:43:31

„Melskimės, kad pasaulis būtų taikos ir ramybės vieta“, – birželio 13-ąją kvietė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas Šiluvoje – ten, kur, pasak ganytojo, dangus yra arti, panašiai kaip garsiojoje Fatimos šventovėje, kurioje šiuo metu lankosi arkivyskupijos piligrimų grupė.

Vadovaudamas Marijos dienos iškilmingai Eucharistijai Šiluvos bazilikoje, ganytojas sveikino koncelebruojančius kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, brolius kunigus, atvykusius šią dieną patarnauti iš Jonavos dekanato bei kitų vyskupijų, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos chorą ir jo vadovą Egidijų Obrikį, visus piligrimus bei „Marijos radijo“ ir interneto transliacijų dalyvius.

Kiekvieną mėnesį Mergelės Marijos piligriminėje šventovėje pakviečiama melstis už dvasininkus jų šventimų ar amžiaus sukakčių proga. Šį kartą arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kvietė melstis už apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Petarą Antuną Rajičių kunigystės šventimų 35 metų proga. Taip pat ir už Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir Telšių vyskupą emeritą Joną Borutą SJ, švenčiančius vyskupo šventimų 25-metį, bei Kauno arkivyskupijos kunigus Kęstutį Vilutį, Žygintą Veselką, Ramūną Norkų įvairių kunigystės jubiliejinių sukakčių proga.

Arkivyskupas taip pat priminė neeilinį įvykį Kauno arkivyskupijos ir visos Bažnyčios Lietuvoje gyvojoje istorijoje – prieš 5-erius metus birželį 5 vedę vyrai, baigę kelerių metų diakonato programą, buvo įšventinti pirmaisiais nuolatiniais diakonais.

Evangelija pagal Matą, kurią paskelbė visai neseniai diakono šventimus priėmęs Eligijus Žakys, šią dieną pasakojo apie Jėzaus nurodomą priešų meilę. Šią netikėtą Jėzaus pamoką homilijoje pakomentavęs arkivyskupas Kęstutis atkreipė dėmesį į atsivertimo svarbą.

Dėl atsivertimo, kad žmonių širdys būtų laimėtos Dievui, Evangelijos žinią pasauliui neša misionieriai. Šia proga toliau tęsti homilijos ganytojas pakvietė mūsų arkivyskupijos kunigą Kastytį Šulčių, atliekantį misijinę tarnystę Kazachstane.

Almatos vyskupijoje, kur kol kas nėra nei vieno vietinio kunigo, tarnaujantis kunigas Kastytis papasakojo apie nacionalinę Ozernojės piligriminę šventovę Kazachstane. Ozernojės Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdas tapo garsus savo pagalba jos meldusiems lenkų tremtiniams, kai 1941 m. kovą, po speiguotos žiemos, netikėtai nutirpus ledui ežere, čia pasirodė daug žuvų, išgelbėjusių jiems gyvybę. Kazachstano katalikų nacionalinėje šventovėje meldžiamasi už pasaulio taiką, čia organizuojami piligriminiai žygiai. Pasak kunigo K. Šulčiaus, misijoms Kazachstane labai reikalinga parama, savanoriai.

Viltis pasauliui, besąlygiška meilė ir šventumas šeimose, stipresnis vyrų tikėjimo liudijimas – šie ir kiti maldavimai buvo išsakomi birželio 13-ąją Šiluvoje, nepamirštant ir abitūros egzaminus laikančių moksleivių. Jiems prašyta drąsos ir išminties renkantis ateities planus ir studijas, o visiems – gydančios ir mylėti mokančios Šventosios Dvasios.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune