Kalėdų iškilmės Kauno arkikatedroje garbinant Dievą, įžengusį į mūsų tarpą (2023 12 24–25)
Paskelbta: 2023-12-24 23:29:01

Nuotraukos – Gabrielės Plerpaitės, Kauno arkikatedra

„Šiandien mums gimė Išganytojas, Viešpats Mesijas“, – iš tūkstančio lūpų ir širdžių mūsų arkivyskupijos bažnyčiose, taip pat ir Kauno arkikatedroje bazilikoje gruodžio 24-ąją nuskambėjo Kalėdų nakties iškilmės psalmės atliepas – šitaip išliejant džiaugsmą, kad 2000 metų vykęs prieš Viešpats įsikūnijimas tebevyksta šiandien – tai atmename, švenčiame, jaučiamės Dievo naujai prakalbinti ir pradžiuginti per užgimusio Kūdikio artumą.

Šią šventą naktį Kauno arkikatedroje bazilikoje į Kalėdų vigiliją po Kūčių vakarienės savo šeimose labai gausiai susirinkusius žmones pasveikino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Ganytojas atkreipė dėmesį, kokia nuostabi patirtis jaustis viso pasaulio tikinčiųjų šeimos dalimi, visiems kartu garbinti Dievą Kūrėją, įžengusį į mūsų tarpą. Pasveikinimas buvo pasakytas ir anglų kalba arkikatedros svečiams iš kitų šalių.

Iškilmingą Kalėdų nakties Eucharistiją koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, arkikatedros klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, kiti čia tarnaujantys kunigai. Giedojo arkikatedros choras, vadovaujamas Ramūno Baranausko. Evangelija pagal Luką, kaip ir kitose didžiosiose iškilmėse, diakono Dariaus Chmieliausko buvo paskelbta iš sakyklos, kad Geroji naujiena būtų aiškiai, iš arti girdima klausytojų.

Sakydamas homiliją, arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog dar likus 700 metų iki Kristaus gimimo pranašas Izaijas, pagautas Šventosios Dvasios, pradėjo kalbėti apie neįtikėtinus dalykus – apie dangaus ir Žemės Viešpatį, kuris įžengs į žmonijos istoriją. Žmoniją ilgus amžius kankino būties paslapties klausimai, ji jau išgyveno Dievo ilgesį.

„Jėzus tapo Dievo meilės ženklu kiekvienam žmogui, kuris priima Jį į savo širdį. Atpažinti Kalėdose tą nuostabų Kūrėjo braižą – tai reiškia atrasti laimės, džiaugsmo ir vilties šaltinį. Susitikti Kūrėją jau čia, šioje Žemėje, susipažinti su nuostabiu Jo meilės projektu“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Savo homilijoje ganytojas pabrėžė pašaukimą būti Kalėdų „bendradarbiais“, kad Jo meilė įsikūnytų mumyse. Dievas tapo žmogumi, kad mes taptume dieviški. Kad Jo įsikūnijimas tęstųsi per žmonių rankas ir širdis darbuojantis dėl bendrojo gėrio, dėl Lietuvos.

Vis nerimstant gąsdinančioms karo tragedijoms Ukrainoje, Šventojoje Žemėje, ganytojo žodžiais, mus drąsina pats Viešpats sakydamas: viskas bus gerai, jei Dievo vaikai priims Jo meilę.

Arkivyskupas džiugiai dar kartą pasveikino brangiuosius žmones ir padėkojo jiems, kad jie, kaip tie piemenys, bėgę sveikinti gimusio Jėzaus, atėjo švęsti Kalėdų iškilmės, garbinti Dievo. Ganytojas palinkėjo visiems, kad nauji 2024 metai būtų pilni taikos ir ramybės, džiaugsmo ir įkvėpimo.

Iškilmių pabaigoje jų dalyviams buvo suteiktas iškilmingas palaiminimas popiežiaus Pranciškaus vardu suteikiant visuotinius atlaidus.

Arkikatedroje ir kitose arkivyskupijos bažnyčiose tą vakarą palaimintos prakartėlės šiemet priminė, jog rengti prakartėles Bažnyčioje pradėta lygiai prieš 800 metų – arkivyskupo žodžiais, šv. Pranciškus Asyžietis Greče pastatydamas pirmąją prakartėlę padėjo žmonėms gyvai patirti tą nužengusios dangaus šviesos naktį, kai Betliejuje gimė Kūdikis Jėzus. Prakartėlė suteikė daug džiaugsmo ypač vaikams, kuriuos vėlų vakarą tėveliai buvo atsivedę į Kauno arkikatedrą.

Pirmąją šventų Kalėdų dieną gruodžio 25-ąją arkikatedros lankytojus bei transliacijų klausytojus pasveikino kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, palinkėdamas, kad Betliejaus Kūdikis gimtų kiekvieno žmogaus širdyje.

Jėzaus Kristaus Gimimą prieš kiek daugiau nei 2000 metų kardinolas pavadino istorine tikrove, kurią liudija visame pasaulyje išplitusi Katalikų Bažnyčia, už Kristų mirę pirmųjų amžių kankiniai. Jėzaus gimimo faktą liudijo net ir nekrikščionys istorikai.

„Gal Jėzui reikėjo kažkokiu įspūdingu būdu ateiti į šį pasaulį, kad niekam neliktų abejonių? Tikrai nereikėjo. Dievo meilė tyliai beldžiasi į žmogaus širdį ir kviečia atsiliepti. Nes ten, kur prievarta, nėra meilės. Apie kliūtis Dievui gimti žmogaus širdyje kalba apaštalas Jonas, sakydamas, jog tam trukdo kūno ir akių geismas bei gyvenimo puikybė“, – sakė kardinolas Sigitas. 

Kardinolas linkėjo, kad patirtas šventų Kalėdų džiaugsmas nuolat lydėtų gyvenime, padėtų pakelti sunkumus ir būti solidariems su varge esančiais broliais ir seserimis.

Šventų Kalėdų  aštuondienis tęsis iki sausio 1 d., Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos šventės.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune