Palaimintojo Jono Pauliaus II paminklo atidengimas ir Padėkos už beatifikaciją Mišios Kauno Santakoje (2011 06 04)
Paskelbta: 2011-06-04 22:49:41

Fotografijos Algirdo Kazlos ir Silvijos Knezekytės

Fotografija Algirdo Kazlos

Birželio 4-osios, šeštadienio, pavakarę Kaune, Santakos parke, buvo atidengtas ir pašventintas Jono Pauliaus II paminklas ir aukojamos Padėkos už beatifikaciją Mišios dėkojant Dievui už palaimintojo Jono Pauliaus II gyvenimo ir šventumo pavyzdį, už meilę Lietuvai, palaikymą gūdžiuoju sovietmečiu ir padrąsinimą pirmaisiais Nepriklausomybės metais.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Popiežiaus kalnelyje, kur 1993 m. rugsėjo 6 d. Lietuvoje viešėjęs popiežius Jonas Paulius II aukojo šv. Mišias, o jose dalyvavo per 120 tūkst. žmonių, iškilmių pradžioje buvo atidengtas Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir arkivyskupijos tikinčiųjų iniciatyva kaip padėkos ženklas šiam Šventajam Tėvui pastatytas paminklas, kurį sukūrė Lenkijos skulptorius, Krokuvos dailės akademijos prof. Czesławas Dźwigajus.

Didingąjį, per 5 metrų aukščio bronzos paminklą, nuskambėjus Jono Pauliaus II kalbos Santakoje prieš 18 metų įrašui, pašventino arkiv. S. Tamkevičius, o atidengimo aktą (vėliau įmūrytą postamente) pasirašė iškilmėse dalyvavę apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Minsko arkivyskupas Tadas Kondrusevičius, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, taip pat LR Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, Kauno meras R. Mikaitis, paminklo autorius prof. C. Dźwigajus ir kt. LR Garbės kuopos kariai salvėmis pagerbė Lietuvą, Bažnyčią ir popiežių.

„Tikrai sveikintinas Kauno arkivyskupijos ir jos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sumanymas, kuris yra visos Lietuvos Katalikų Bažnyčios tikėjimo ir meilės išraiška, pastatyti Jono Pauliaus II atminimui didingą, menišką paminklą, kuris šiandien atidengiamas. Kaip Šventojo Tėvo atstovas Lietuvoje, karštai sveikinu šio pagirtino sumanymo autorius bei įgyvendintojus ir nuoširdžiai jiems dėkoju“, – sakė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas L. Bonazzi. Sveikinimo žodyje nuncijus priminė Jono Pauliaus II paraginimą atverti duris Kristui – tik eidama keliu, kuris yra Kristus, Lietuva būtų nušviesta Evangelijos tiesa ir gyventų pilnatvišką gyvenimą.

„Ši diena didžiulė šventė. Jonas Paulius II buvo ne tik Lietuvos bičiulis, bet ir visų laisvės ištroškusių žmonių lyderis“, – sveikindamas sakė A. Kubilius. Premjeras pabrėžė, kad drąsus Jono Pauliaus II žodis ir tikėjimas laisve sugriovė nelaisvės ir blogio imperiją, o jo pavyzdys ir šiandien drąsina sakyti tiesą, nebijoti ginti šeimos, gyvybės.

Sveikinimo žodį taręs meras R. Mikaitis pasidžiaugė pagarbą Jonui Pauliui II mieste įamžinančiam paminklui. Pasak ceremonijoje kalbėjusio skulptūros autoriaus prof. C. Dźwigajaus, paminklai tarsi žibintai siunčia žinią nuo tų, kurie jau išėję, dabarties ir būsimoms kartoms. Vėliau žurnalistų kalbintas Lenkijos skulptorius sakė besidžiaugiantis trimis dalykais: kad paminklas pastatytas toje vietoje, kur popiežius aukojo Eucharistiją, kad aplankė Lietuvą tuo metu, kai tauta troško laisvės, ir kad šis paminklas atskleidžia lenkų ir lietuvių tautų broliškumą.

Garbės himnu prasidėjusiai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, koncelebravo  dalyvavę arkivyskupai ir vyskupai, septyniasdešimt kunigų. Drauge Eucharistiją šventė gausus būrys iškilmių dalyvių: kitų krikščioniškų konfesijų dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo kongregacijų seserų ir brolių, LR Seimo, Vyriausybės narių, miesto universitetų, mokyklų, įvairių kitų bendruomenių, institucijų narių, jaunimo, vaikų, šeimų. Giedojo Kauno kamerinis choras „Te Deum“, mišrus choras „Diemedis“ (vad. A. Petrauskas), Juozo Gruodžio konservatorijos ir Kauno kolegijos choras (vad. R. Navickienė).

„Šiandien susirinkome pagerbti vieno iš ištikimiausių ir uoliausių Jėzaus mokinių – palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II, kuris, skelbdamas Kristaus Evangeliją ir stiprindamas tikinčiųjų bendruomenes, apkeliavo visą pasaulį. Prieš aštuoniolika metų rugsėjo 6 d. jis aplankė Kauną, ir čia, Santakoje ant kalnelio, kurį dabar vadiname Popiežiaus kalneliu, aukojo šv. Mišias.“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius, savo homilijoje primindamas  Jono Pauliaus II žodį Santakoje, kuriuo jis kvietė kiekvieną krikščionį atsinaujinti Šventojoje Dvasioje, drąsino šeimas, kunigus. Homilijoje buvo prisimintas popiežiaus Jono Pauliaus II dėmesys pasaulio mažiesiems ir kenčiantiems ir prisipažinimas, jog pusė jo širdies priklausanti Lietuvai, pakviesta dėkoti Dievui už palaimintąjį popiežių, linkėjusį mūsų tautai išsaugoti savo tikėjimą.

„Jonas Paulius II buvo popiežius, labai suartinęs Lietuvą su kaimynine Lenkija. Nuo tada užsimezgė draugiški, pagarbos vieni kitiems kupini santykiai. Būdamas pas Viešpatį, jis ir toliau melsis ir laimins šias tautas, kad jos gyventų vienybėje ir broliškume. O mes, lietuviai ir lenkai, gerbdami ir mylėdami šį didį popiežių, ne tolsime, bet artėsime vieni prie kitų“, – be kita ko, sakė ganytojas.

Užbaigdamas iškilmes arkiv. S. Tamkevičius dėkojo paminklo autoriui, visiems prisidėjusiems prie to, kad palaimintojo Jono Pauliaus II atminimas būtų įamžintas šioje brangioje, jo aplankytoje vietoje.

Fotografija Algirdo Kazlos

Vakare Santakoje buvo parodytas miuziklas „Karolis. Pašaukei mane“ (autoriai – italų kompozitorius Sandro Di Stefano, D. Cologgi, R. Nicolai; režisierius Nerijus Petrokas), pirmąkart nuskambėjęs Katedros aikštėje Vilniuje gegužės 1 d., švenčiant nacionalinį Dievo Gailestingumo kongresą. Jono Pauliaus II vaidmenį atliko Liudas Mikalauskas, dalyvavo Petro Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras, daug kitų žinomų atlikėjų. Projektą globojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir Kazys Starkevičius, rėmė Kauno miesto savivaldybė.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Iškilmes tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija ir Marijos radijas.

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune