Kunigų konferencijoje – PJD žinia iš Panamos bei 2018 metų arkivyskupijoje apžvalga (2019 02 20)
Paskelbta: 2019-02-22 10:25:23

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Vasario 20 d. arkivyskupijos kunigai dalyvavo nuolatinio ugdymo konferencijoje. Jos svečias LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Darius Trijonis pasidalijo įspūdžiais iš Panamoje sausio 21–27 d. vykusių Pasaulio jaunimo dienų, į kurias kartu vyskupu Kęstučiu Kėvalu lydėjo maždaug penkiasdešimties jaunųjų piligrimų grupę iš Lietuvos. Antroje susirinkimo dalyje Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas pristatė 2018 m. arkivyskupijos veiklos, statistinę bei finansinę apžvalgą.

2019 m. Pasaulio jaunimo dienos, apie kurias, pasidalydamas ir nuotraukomis, pasakojo vyskupas Darius, vyko tolimojoje Panamoje, kur netrūksta skurdo ir prabangos kontrastų, tačiau visa šalis, netgi atokiausi kaimeliai, buvo nusėti PJD ženklais. Dalyviai (pusė milijono, daugiausia iš Pietų Amerikos) buvo svetingai priimti, ypač parapijose. Panama, jungianti du žemynus, ir jos garsusis kanalas nesyk buvo popiežiaus Pranciškaus, atvykusio į PJD, žinios įkvėpimas: Šventasis Tėvas pabrėžė, kaip svarbu tiesti tiltus, kurti dialogo kultūrą. PJD žinia jaunimui atliepė ir kai kurias jo išsakytas mintis per apaštališkąjį vizitą Lietuvoje – daugianacionalinei, daugiatautei PJD miniai popiežius kalbėjo apie brangintinas praeities šaknis, apie tai, jog kiekviena tauta turi ką duoti kitai; nėra „A“ ar „B“ žmonių – visi yra Dievo vaikai.

Vyskupas Darius, dalijęsis apie džiaugsmingą PJD nuotaiką, apie čia sutiktus jaunus žmones, atkreipė dėmesį, jog sutiko ir tokių, kurie džiaugėsi galėdami patirti bendrystę, susitikti su popiežiumi, nors ir neišgalėjo įsigyti PJD dalyvio kuprinės, ir jiems teko vargingai praleisti tas dienas. Sutikti jauni, vargo paliesti žmonės iš Nikaragvos vis dėlto mokėjo dalytis – atsidėkodami lietuviams vyskupams dovanojo rankų darbo rožinius.

Savo pasakojime konferencijos svečias išskyrė vigiliją, kuri jautriai palietė jaunimą – ne vienam tekėjo ašaros. Vigilijoje nebuvo daug liudijimų, bet daug laiko buvo skirta Švč. Sakramento adoracijai. Popiežius Pranciškus tyliai išėjo ir paliko jaunimą melstis spengiančioje tyloje, tuo savo gestu parodydamas, jog atsakymų į savo gyvenimo klausimus jauni žmonės turi ieškoti Jėzuje ir daryti, ką Jis lieps.

Kitos Pasaulio jaunimo dienos 2022 m. vyks Lisabonoje, o ateinančių metų birželį bus švenčiamos Lietuvos jaunimo dienos (Šiauliuose). Šia proga vyskupas Darius padėkojo kunigams, kad jie padeda, palaiko jaunimo bendrystę. Popiežiui Pranciškui jaunimas nėra ateitis. Jaunimas yra Dievo dabartis ir jau šiandien yra kviečiamas įsijungti į bažnytines bendruomenes.

Antroje kunigų susirinkimo dalyje apžvelgęs 2018 m. Kauno arkivyskupijos gyvenimą, pristatęs sielovados ir finansinę situaciją, arkivyskupas Lionginas Virbalas atkreipė dėmesį, jog sielovados pastangomis, įvairiomis programomis svarbiausia duoti sėją, galimybę augti žmonių tikėjimui. Dievas savo malonei naudojasi visų žmogiškomis pastangomis, darbais, netgi klaidomis.

Prieš pereidamas prie statistinės apžvalgos ir jos komentarų, arkivyskupas aptarė klausimus, kuriuos kėlė miesto ir kaimo parapijos, kas sunkiausia sielovadoje, pasidalijo ir savo mintimis. Kaimo parapijose trūksta katechetų, sudėtinga atnaujinti pastoracines tarybas, pastebima sakramentinio gyvenimo sąmoningumo, parapijų grupelių vieningumo stoka.

Kunigai paraginti pastebėti žmones, užmegzti su jais ryšį, užkalbinti jiems rūpimais klausimais, ugdyti sąmoningumą (pvz., nuoširdžiai pasikalbant per išpažintį, kad žmogus susimąstytų), rūpintis katechetų ir kitų sielovados bendradarbių darbo motyvacija. Miesto parapijose ypač aktuali jaunų šeimų sielovada, karitatyvinė veikla, parapijų patalpų trūkumas, naujų žmonių pakvietimas į bažnyčias. Arkivyskupas pakvietė kunigus į jiems skirtą į Dievo Motinos komandų judėjimo susitikimą Vilniuje (kovo 1 d.), atkreipė dėmesį, jog žmonės renkasi eiti ten, kur jiems patrauklu, kur jie prakalbinami (pvz., homilijomis ar asmenišku dėmesiu).

Arkivyskupas pabrėžė, jog išskirtinis 2018 m. įvykis buvo popiežiaus Pranciškaus vizitas. Arkivyskupijos bendruomenė džiugiai šventė ir vyskupo Algirdo Jurevičiaus bei 4 naujų kunigų šventimus. Į sielovadą įsitraukė 4 kunigai misionieriai. Po metų pertraukos veiklą atnaujino Nuolatinių diakonų ugdymo centras, tęsiamas naujų kandidatų rengimas. Arkikatedroje ir Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčiose sutikome pal. Teofiliaus Matulionio relikvijas. Dedamos pastangos spartinti Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylų procesą. Pradėta statyti nauja Kulautuvos bažnyčia. Kartu su Raseinių r. savivaldybe pradėtas įgyvendinti Šiluvos šventovės plėtros projektas. Kurija vykdė evangelizacijos projektus, vyko sielovados simpoziumas, Misijų savaitė ir kt. Sielovados darbuose savo projektais aktyviai ir sėkmingai talkino kurijos institucijos – Šeimos, Katechetikos, Carito, Jaunimo, Jono Pauliaus II piligrimų centrai, Suaugusiųjų katechezės tarnyba, muziejus, tribunolas – kunigams buvo pristatyta jų veikla, taip pat ir išsami parapijose teikiamų sielovadinių patarnavimų, finansinė ir statistinė apžvalga.

2018 m. Kauno arkivyskupijos veiklos, statistinę bei finansinę apžvalgą skelbiame čia >> 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune